D'Pompjeeën vun Esch hu mat schwéierem Härzen, déi traureg Pflicht, den Dout vun hierem Member Mutsch Antoine "genannt Menn" matzedeelen.

 

Mir dréckensenger Famill eist défsten Beileed aus.

D'Escher Pompjeeën werten de Menn a beschter Errenerung haalen.